Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, July 10, 2013

Reading:


Vocabulary
Word Transcript Class Meaning
Beloved /bɪˈlʌvɪd/ adj Yêu mến
Entertainer /ˌɛntərˈteɪnər/ n Người giải trí
Guitarist /gɪˈtɑrɪst/ n Người chơi gi ta
Give up /ˈgɪvˌʌp/ v Từ bỏ
Aspiration /ˌæspəˈreɪʃən/ n Niềm đam mê
Crane /kreɪn/ n Cần trục
Define /dɪˈfaɪn/ v Xác định
Inspire /ɪnˈspaɪər/ v Truyền cảm hứng
Generation /ˌdʒɛnəˈreɪʃən/ n Thế hệ, dòng
Distinction /dɪˈstɪŋkʃən/ n Xuất sắc
Die Of /daɪ əv/ v Chết vì bệnh gì
Cardiac /ˈkɑrdiˌæk/ n/adj Bệnh tim


Michael Jackson is one of the most widely beloved entertainers of all-time. He was born in August 29, 1958, in Gary, Indiana. His father, Joseph Jackson, had been a guitarist but had given up his musical aspirations to provide for his family as a crane operator.
Michael Jackson started in the music business at the age of 11 with his brothers as a member of the Jackson 5. In the early 1980s, he defined his own art form of music video, such as "Billie Jean," "Beat It" and the epic "Thriller." Jackson's sound, style and dance moves inspired subsequent generations of pop, soul, R&B and hip-hop artists.
Five of Jackson's solo albums - "Off the Wall," "Thriller," "Bad," "Dangerous" and "History," all with Epic Records - are among the top-sellers of all time and "Thriller" holds the distinction as the largest selling album worldwide in the history of the recording industry with more than 70 million units sold. On June 25th 2009 Michael Jackson died suddenly of a reported cardiac arrest. He was 50 years old.
Nguồn: Internet

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts