Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Monday, July 8, 2013

Video ngữ pháp tiếng anh dưới sẽ giúp ta học hình thức và cách chia thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Ngoài ra trong quá trình học bạn sẽ được thầy ôn lại các thì đã được học ở những video ngữ pháp tiếng anh bài học trước. Chúc bạn có những giây phút học tiếng anh thật thoải mái... và đạt được nhiều thành công trong học tập và cuộc sống. Good Luck ^-^.. 
(Nguồn video thaytro.vn)

1.Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn:

1.Affirmative:
S+HAVE+BEEN+V-ING+O
    HAS
*He/ She/ It -> HAS
*I/ You/ We/ They -> HAVE
2.Negative:
S+HAVE+NOT+BEEN+V-ING+O
     HAS
*He/ She/ It -> HAS NOT= HASN’T
*I/ You/ We/ They -> HAVE NOT = HAVEN’T
3.Interrogative:
HAVE+S+BEEN+V-ING+O
HAS
*He/ She/ It -> HAS
* I/You/ We/ They -> HAVE
E.g.:
- James has been teaching at the university since June.
- They have been talking for the last hour.
- She has been working at that company for three years.
E.g.:
- James hasn’t been teaching at the university since.
- They haven’t been talking for the last hour.
- She hasn’t been working at that company for three years.
e.g.:
- Has James been teaching at the university since June?
- Have they been talking for the last hour?
- Has she been working at that company for three years?

 *** Cách dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
USE 1: We use the Present Perfect Continuous to show that something started in the past and has continued up until now.
- They have been talking for the last hour.
- She has been working at that company for three year.
USE 2: Recently, Lately
- Recently, I have been feeling really tired.
- She has been watching too much television lately.

- Have you been exercising lately?

2. Thì Quá Khứ Hoàn Thành Tiếp Diễn:

1.Affirmative:
S+HAD+BEEN+V-ING+O
2.Negative:
S+HAD+NOT+BEEN+V-ING+O
*HAD NOT = HADN’T
3. Interrogative:
HAD+S+BEEN+V-ING+O?
e.g.:
- Mike wanted to sit down because he had been standing all day at work.
- James had been teaching at the university for more than a year before he left for Asia last year.
- Ken had been smoking for 30 years when he finally gave it up last month.
e.g.:
- Susan hadn’t been working for the company before she left New York last year.
- Mike didn’t want to sit down because he hadn’t been standing long at work that day.
e.g.:
- Had Susan been working for the company before she left New York last year?
- Had they been working before they take a short rest yesterday?

*** Cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn:
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

USE 1: Duration before Something in the Past. We are the Past Perfect Continuous to show that something started in the past and continued up until another time in the past.
A: How long had you been studying English before you moved to London two years ago?
B: I had not been studying English very long.
USE 2: Cause of Something in the Past. Using the Past Perfect Continuous before another action in the past is a good way to show cause and effect.
- Jason was tired because he had been walking.
- Betty failed the final test because she had not been attending class.

3. Thì Tương Lai Hoàn Thành Tiếp Diễn:

1.Affirmative:
S+WILL+HAVE+BEEN+V-ING+O
2. Negative:
S+WILL+NOT+HAVE+BEEN+V-ING+O
WILL NOT = WONT’T
3.Interrogative:
WILL+S+HAVE+BEEN+V-ING+O
e.g.:
-When you come back here next month, I’ll have been traveling around the world for a week.
- He will have been studying for seven years when he gets his degree.
e.g.:
- I won’t have been traveling around the world for a week when you come back here next month.
- He won’t have been studying for seven years when he gets his degree.
e.g.:
- Will you have been traveling around the world for a week when I come back here next month?
- Will he have been studying for seven years when he gets his degree? 

 *** Cách dùng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn:
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

USE 1: Duration before Something in the Future
- They will have been taking for over an hour by the time Thomas arrives.
- She will have been working at that company for three years when it finally closes.
USE 2: Cause of Something in the Future.
- Jason will be tired when he gets home because he will have been walking for over an hour.
- Claudia’s English will be perfect when she returns to Germany because she will have been studying English in the U.S. for over two years.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts