Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, July 11, 2013


The word "google" has many uses. It is an adjective, used to describe very large numbers. It is also a proper noun. "Google" is the name of a popular internet search engine. It also has a new meaning. The writers of a new edition of a dictionary have used it as a verb. They list google as a verb. It means to search the internet. This makes terms like "google me" part of the English language. A person could say " I wanted to know more about volcanoes so I googled it." Google is now an offical part of the English language. The dictionary's editors say that the public has adopted the term. "Google" is one of one hundred new words that were included in the new dictionary. Many other words are based on technology. "Mouse potato" is someone who spends a lot of time in front of a computer. "Ringtone" is a sound of a cell phone ringing. Many new technology words have become common. We use them every day and don't even think about them.

Dịch tiếng anh sang tiếng việt 

Từ "google" có nhiều công dụng. là một tính từ, dùng để mô tả số lượng rất lớn. Nó cũng là một danh từ thích hợp. "Google" là tên của một công cụ tìm kiếm phổ biến internet. Nó cũng có một ý nghĩa mới. Các tác giả của một phiên bản mới của một từ điển đã sử dụng nó như một động từ. Họ liệt kê google như một động từ. Nó có nghĩa là để tìm kiếm trên Internet. Điều này làm cho những thuật ngữ như "google tôi" một phần của ngôn ngữ tiếng Anh. Một người có thể nói "tôi muốn biết thêm về các núi lửa vì vậy tôi googled nó." Google hiện nay là một phần chính thức của ngôn ngữ tiếng Anh. Biên tập viên của từ điển nói rằng công chúng đã thông qua thuật ngữ này. "Google" là một trong một trăm từ mới được đưa vào từ điển mới. Nhiều cách khác dựa trên công nghệ. "Chuột khoai tây" một người dành rất nhiều thời gian ở phía trước của một máy tính. "Nhạc chuông" là một âm thanh của một tiếng chuông điện thoại di động. Nhiều từ công nghệ mới đã trở nên phổ biến. Chúng tôi sử dụng chúng mỗi ngày và thậm chí không nghĩ về họ.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts