Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Thursday, July 11, 2013


A newspaper has been defined as a printed material that contains news for the Public. Every newspaper tries to publish its identity and win the loyalties of its readers through the presentation of its material in the shape of stories, cartoon pictures and words. Almost every newspaper lives on criticism and exposure of those who abuse their authority and resort to corruption in many ways.

It is through the newspapers, the policies and action of the Government are conveyed to the people and in turn people give opinion and criticize them. In this way, newspapers are a chain of action and reaction. In a Democracy, the role of press is of great importance as it makes the public aware about important political issues.

They play a positive and constructive role. Certain newspapers indulge themselves in sub-standard journalism and exploit vulnerable people. Instead of harmony and concord, they create disharmony and discord. The newspapers have a noble mission of enlightening people, broadening their views and discouraging communal trends. The newspaper can make and break Governments. In reality, the newspaper is the watchdog of human rights, which we call the fourth Estate in the age of Democracy. It is the pioneer of the underdog and downtrodden. It is one of the strongest pillars of a free nation.


Dịch tiếng anh sang tiếng việt  

Một tờ báo đã được xác định như một tài liệu in có chứa thông tin cho hồ. Mỗi tờ báo cố gắng để xuất bản bản sắc của mình giành chiến thắng trong lòng trung thành của các độc giả của mình thông qua việc trình bày các tài liệu của nó trong hình dạng của những câu chuyện, hình ảnh phim hoạt hình và lời nói. Hầu hết các tờ báo sống trên phê bình tiếp xúc của những người lợi dụng quyền hạn của mình nghỉ mát để tham nhũng trong nhiều cách.

Nó là thông qua các tờ báo, các chính sách và hành động của Chính phủ được chuyển tải đến người dân và lần lượt những người đưa ra ý kiến ​​và phê bình họ. Bằng cách này, báo chí là một chuỗi các hành động và phản ứng. Trong một nền dân chủ, vai trò của báo chí là rất quan trọng vì nó làm cho ý thức công chúng về các vấn đề chính trị quan trọng.

Họ đóng một vai trò tích cực xây dựng. Một số báo chí thưởng thức bản thân trong ngành báo chí dưới tiêu chuẩn khai thác những người dễ bị tổn thương. Thay vì sự hòa hợp và hòa hợp, họ tạo ra bất hòa và bất hòa. Các tờ báo có một sứ mệnh cao cả của người khai sáng, mở rộng quan điểm của họ và không khuyến khích xu hướng xã. Các tờ báo có thể thực hiện và phá vỡ chính phủ. Trong thực tế, tờ báo cơ quan giám sát nhân quyền, chúng ta gọi là thứ tư bất động sản trong thời đại của dân chủ. là người tiên phong là thấp kém và bị áp bức. Đây là một trong những trụ cột mạnh của một quốc gia tự do.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts