Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, July 7, 2013


                                              Dichtienganhst_Bánh chưng bánh dày
Emperor Hung-Vuong had many sons. Some pursued literary careers. Others excelled in martial arts. The youngest prince named Tiet - Lieu, however, loved neither. Instead, he and his wife and their children chose the countryside where they farmed the land. 

One day, toward the end of the year, the emperor met with all his sons. He told them whoever brought him the most special and unusual food would be made the new emperor. Almost immediately, the princes left for their homes and started looking for the most delicious food to offer the emperor. Some went hunting in the forests and brought home birds and animals which they prepared into the most palatable dishes. Some others sailed out to the open sea, trying to catch fish, lobsters and other much loved sea food. Neither the rough sea nor the violent weather could stop them from looking for the best gifts to please the emperor. 

In his search, Tiet-Lieu went back to the countryside. He saw that the rice in his paddy fields was ripe and ready to be harvested, Walking by a glutinous rice field, he picked some golden grains on a long stalk. He brought them close to his nose and he could smell a delicate aroma. 

His entire family then set out to harvest the rice, Tiet-Lieu himself ground the glutinous rice grains into fine flour. His wife mixed it with water into a soft paste. His children helped by building a fire and wrapping the cakes with leaves. In no time, they finished, and in front of them lay two kinds of cakes: one was round and the other was square in shape. 

The round cake was made with glutinous rice dough and was called "banh day" by Tiet-Lieu. He named the square shaped cake "banh chung" which he made with rice, green beans wrapped in leaves. Everybody was extremely happy with the new kind of cakes. 

On the first day of Spring, the princes took the gifts of their labor and love to the emperor. One carried a delicious dish of steamed fish and mushrooms. Another brought with him a roasted peacock and some lobsters. All the food was beautifully cooked. 

When it was Tiet-Lieu's turn to present his gifts, he carried the "banh chung" and his wife carried the "banh day" to the emperor. Seeing Tiet-Lieu's simple offerings, other princes sneered at them. But after tasting all the food brought to court by his sons, the emperor decided that the first prize should be awarded to Tiet-Lieu. 

The emperor then said that his youngest son's gifts were not only the purest, but also the most meaningful because Tiet-Lieu had used nothing except rice which was the basic foodstuff of the people to make them. The emperor gave up the throne and make Tiet-Lieu the new emperor. All the other princes bowed to show respect and congratulated the new emperor.

Dịch tiếng anh sang tiếng việt

Vua Hùng-Vương đã có nhiều con trai. Một số theo đuổi sự nghiệp văn chương. Những người khác rất xuất sắc trong võ thuật. Hoàng tử trẻ tuổi nhất tên là Tiết - Liêu, tuy nhiên, yêu không. Thay vào đó, ông và vợ và con cái của họ đã chọn vùng nông thôn nơi mà họ trồng được đất.

Một ngày nọ, vào cuối năm nay, hoàng đế đáp ứng với tất cả các con trai của ông. Ông nói với họ bất cứ ai mang lại cho anh những thực phẩm đặc biệt nhất và bất thường sẽ được thực hiện hoàng đế mới. Gần như ngay lập tức, các hoàng tử để lại cho ngôi nhà của mình và bắt đầu tìm kiếm những món ăn ngon nhất để cung cấp các hoàng đế. Một số đi săn trong rừng và mang chim nhà và động vật mà họ chuẩn bị vào các món ăn ngon miệng nhất. Một số người khác đi thuyền ra biển mở, cố gắng để bắt cá, tôm hùm và nhiều thực phẩm biển khác yêu thương. Không biển thô cũng không phải thời tiết bạo lực có thể ngăn chặn chúng từ tìm kiếm những món quà tốt nhất để làm hài lòng các vị hoàng đế.

Trong tìm kiếm của mình, Tiết-Liêu trở về nông thôn. Ông thấy rằng lúa trong ruộng lúa của ông đã chín muồi và sẵn sàng để được thu hoạch, Đi bộ bởi một trường gạo nếp, ông đã chọn một số hạt vàng trên một thân cây dài. Ông đã mang họ gần mũi của ông và ông có thể cảm nhận một mùi hương tinh tế.

Toàn bộ gia đình của mình sau đó đặt ra để gặt lúa, Tiết-Liêu tự mặt đất những hạt gạo nếp thành bột mịn. Vợ trộn nó với nước thành bột nhão mềm. Con của ông đã giúp bằng cách xây dựng một ngọn lửa và gói bánh lá. Không lâu sau, họ đã hoàn thành, và trước mặt họ đặt hai loại bánh: một có hình tròn và người kia là hình vuông.

Bánh tròn đã được thực hiện với bột gạo nếp và được gọi là "bánh dày" của Tiết-Liêu. Ông đặt tên cho hình vuông bánh "bánh chưng" mà ông làm từ gạo, đậu xanh gói trong lá. Mọi người đều rất hài lòng với các loại mới của bánh.

Vào ngày đầu tiên của mùa xuân, các hoàng tử đã lấy quà tặng của lao động và tình yêu của họ với hoàng đế. Một thực hiện một món ăn ngon của cá hấp và nấm. Khác mang theo một con công rang và một số tôm hùm. Tất cả các thực phẩm đã được nấu chín đẹp.

Khi đến lượt Tiết-Liêu để tặng quà, ông mang "bánh chưng" và vợ ông mang "bánh dày" với hoàng đế. Nhìn thấy các dịch vụ đơn giản Tiết-Liễu, hoàng tử khác cười nhạo họ. Nhưng sau khi nếm tất cả các thực phẩm đưa ra tòa bởi con trai của ông, hoàng đế đã quyết định rằng giải thưởng đầu tiên được trao cho Tiết-Liêu.

Hoàng đế sau đó nói rằng quà tặng con trai út của ông là không chỉ là tinh khiết nhất, nhưng cũng có ý nghĩa nhất vì Tiết-Liêu đã sử dụng không có gì ngoại trừ gạo là thực phẩm cơ bản của người dân để làm cho họ. Hoàng đế đã từ bỏ ngai vàng và làm Tiết-Liêu hoàng đế mới. Tất cả các hoàng tử khác cúi đầu kính trọng và chúc mừng các vị hoàng đế mới. 

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts