Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Sunday, July 7, 2013


                                      dichtienganh_ST Cây vú sữa
Once upon a time, there was a very rich man who lived in a village. When he died, he left his two sons a huge fortune. But the two brothers were entirely different. The elder was greedy, but the younger was very kind. So after the parents' death, the elder claimed the fortune and left his younger brother only star fruit tree. (A very productive tree that gives sour fruit.) The younger brother took good care of his tree, watering it every day and hoping that it would give him a lot of fruit so that he could make a living by selling it. The elder brother, on the other hand, was so happy with his inheritance that he had nothing to worry about.

Unfortunately for the younger brother, when the fruit was ripe, a raven flew by and stopped in the tree to eat it. He was very sad to see this happen every day, but he did not know what to do. So one day, he decided to stand beneath the tree an speak to the raven: "Raven, please don't eat my fruit." he called. "This fruit tree is my only fortune. If you eat the fruit, my family will starve."

"Don't worry," the raven answered. "I'll pay you back in gold. Go and make yourself a bag 60 centimeters long to keep the gold."

Hearing those words, he was very excited and told his wife to make a bag of 60 centimeters. The next day, the raven came as he had promised. He landed by the gate, let the younger brother sit on his back, and took off for a place filled with gold. There the younger brother filled the bag with gold. Then he flew back home on the raven's back. And so he became very rich. But he still loved and respected his elder brother.

So one day he told his wife to prepare a good meal for his brother and his family. But when he invited his brother, the latter refused to come at first. The brother only accepted after he had begged him again and again. When the older brother arrived at his house, he was surprised to see it all changed. It was no longer the poor house that he had seen before. So he asked his younger brother the reason. The latter told him everything that happened. After he heard it all, he offered to trade all his fortune for the fruit-tree. The kind brother gladly accepted the offer.

The raven came as usual. The greedy brother spoke to the raven the same words as his brother and received the same answer from the raven. But he was so greedy that he made a much larger bag instead of a 60 centimeter bag. The next day, the raven came to take him to place of gold. After he had filled the bag, he filled all his pockets, too, before he climbed onto the raven's back to go home. But the load was so heavy that when they flew over the sea, the raven tilted his tired wings and dropped him off into the sea. His wife and younger brother waited and waited but did not see him come back. So they decided to ask the raven and learn all the facts.

Dich tiếng anh sang tiếng việt

Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông rất giàu có sống trong một ngôi làng. Khi ông qua đời, ông để lại hai con trai của ông một tài sản rất lớn. Nhưng hai anh em đã hoàn toàn khác nhau. Người cao tuổi là tham lam, nhưng em rất tử tế. Vì vậy, sau cái chết của cha mẹ, người cao tuổi cướp tài sản và để lại cho em trai chỉ sao cây ăn quả của mình. (Một cây rất hiệu quả cung cấp cho trái cây chua.) Người em chăm sóc tốt cho cây của mình, tưới nước mỗi ngày và hy vọng rằng nó sẽ giúp anh rất nhiều trái cây để ông có thể kiếm sống bằng cách bán nó. Người anh, mặt khác, đã rất hạnh phúc với di sản của ông rằng ông không có gì phải lo lắng.

Thật không may cho em trai, khi quả đã chín muồi, một con quạ bay qua và dừng lại ở cây ăn nó. Ông đã rất buồn khi nhìn thấy điều này xảy ra mỗi ngày, nhưng anh không biết phải làm gì. Vì vậy, một ngày, ông quyết định đứng dưới cây nói chuyện với một con quạ: "Raven, xin vui lòng không ăn trái cây của tôi." ông gọi là. "Cây ăn quả này là tài sản duy nhất của tôi. Nếu bạn ăn trái cây, gia đình tôi sẽ chết đói."

"Đừng lo," con quạ trả lời. "Tôi sẽ trả lại bằng vàng. Hãy đi và làm cho mình một chiếc túi dài 60 cm để giữ vàng."

Nghe những lời đó, anh đã rất vui mừng và nói với vợ của mình để làm cho một túi 60 cm. Ngày hôm sau, con quạ đã như ông đã hứa. Ông hạ cánh bởi cổng, để cho các em trai ngồi trên lưng, và cất cánh một nơi chứa đầy vàng. Có em trai đầy túi vàng. Sau đó ông đã bay trở về nhà ở mặt sau của con quạ. Và vì vậy ông đã trở nên rất phong phú. Nhưng ông vẫn yêu thương và tôn trọng anh trai của mình.

Vì vậy, một ngày, anh nói với vợ để chuẩn bị một bữa ăn ngon cho anh trai của mình và gia đình mình. Nhưng khi anh mời em trai của ông, sau này từ chối đến lần đầu tiên. Các anh chỉ được chấp nhận sau khi ông đã cầu xin anh một lần nữa và một lần nữa. Khi anh trai về đến nhà, ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó thay đổi tất cả. Nó không còn là nhà nghèo mà ông đã nhìn thấy trước. Vì vậy, ông yêu cầu em trai của ông là lý do. Sau này nói với anh tất cả những gì đã xảy ra. Sau khi nghe tất cả, anh đề nghị kinh doanh các tài sản của mình cho các cây ăn quả. Các loại anh vui vẻ chấp nhận lời đề nghị.


Con quạ đến như bình thường. Người anh tham lam đã nói chuyện với con quạ cùng một từ như anh trai của mình và nhận được câu trả lời tương tự từ con quạ. Nhưng ông rất tham lam mà ông đã thực hiện một túi lớn hơn nhiều thay vì một túi 60 cm. Ngày hôm sau, con quạ đã đưa anh ta đến đặt vàng. Sau khi ông đã đầy túi, anh lấp đầy tất cả các túi của mình, cũng vậy, trước khi trèo lên lưng của con quạ để về nhà. Nhưng tải trọng rất nặng khi họ bay qua biển, con quạ nghiêng cánh mệt mỏi của mình và bỏ anh ta ra biển. Vợ và em trai chờ đợi và chờ đợi nhưng không thấy anh ta quay trở lại. Vì vậy, họ quyết định hỏi con quạ và  hiểu tất cả các sự thật.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts