Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, October 25, 2016

English4u giới thiệu tới các bạn những câu danh ngôn tiếng Anh về học tập hi vọng các bạn sẽ có ý chí và định hướng cho việc học của mình nhé.
Những câu danh ngôn tiếng Anh hay về học tập

Những câu danh ngôn tiếng Anh về học tập

- The most beautiful thing about learning is that no one take that away form you.
Điều tuyệt vời nhất của việc học hành là không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn.
- Study not what the world is doing, but what you can do for it.
Học không phải về việc thế giới đang làm gì, mà là những gì bạn có thể làm cho nó.
- Adventure is the best way to learn.
Trải nghiệm là cách học tốt nhất.
- Once you stop learning, you’ll start dying.
Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.
- Study the past if you would define the future.
Học về quá khứ nếu bạn muốn định nghĩa tương lai.
- Learning is the eye of the mind.
Học tập là con mắt của trí tuệ.
- If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.
Nếu bạn không muốn học, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học, không ai có thể ngăn cản bạn dừng lại.
- You learn something everyday if you pay attention.
Bạn luôn học được thứ gì đó mỗi ngày nếu bạn để ý.
- Never stop learning because life never stop teaching.
Đừng bao giờ ngừng học tập vì cuộc đời không bao giờ ngừng dạy.
- What we learn with pleasure we will never forget.
Những gì chúng ta học được với sự thoải mái chúng ta sẽ không bao giờ quên.
- It’s what we think we know keep us from learning.
Chính những gì chúng ta nghĩ mình đã biết kéo chúng ta ra khỏi việc học.
- Learning is the treasure that will follow its owner everywhere.
Học tập là một kho báu đi theo chủ nhân của nó tới mọi nơi.
- Education is the most powerful weapon we use to change the world.
Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới.
- Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.
Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.
- A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer.
Một người thông thái có thể học từ một câu hỏi ngớ ngẩn, và người ngớ ngẩn có thể học nhiều hơn từ một câu trả lời thông thái.
- Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. ( Albert Einstein )
Học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.
- The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of like is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life is to give. ( William Arthur Ward )
Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi.
- A learned blockhead is a greater blockhead than an ignorant one. ( Benjamin Franklin )
Kẻ ngu dốt có học ngu dốt hơn người vô học nhiều.
- Study while others are sleeping, work while others are loafing, prepare while others are playing, and dream while others are wishing. ( William Arthur Ward )
Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước.
- To appreciate the beauty of a snow flake, it is necessary to stand out in the cold. ( Khuyết danh )
Để hiểu được sắc đẹp của một bông tuyết, cần phải đứng ra giữa trời lạnh.
- If a man empties his purse into his head, no one can take it from him. ( Benjamin Franklin )
Nếu một người đổ hết ví vào đầu, không ai có thể cướp được nó khỏi anh ta.
- The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know… Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough. ( John Adams )
Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi… Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.
- The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner. ( Elbert Hubbard )
Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò.
Luyện tiếng Anh qua các câu danh ngôn
- Learn from the mistakes of others. You can never live long enough to make them all yourself. ( Groucho Marx )
Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.
- Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ( Mahatma Gandhi )
Hãy sống như ngày mai anh chết. Hãy học như anh sẽ sống mãi mãi.
- If we do not plant knowledge when young, it will give us no shade when we are old. ( Lãnh chúa Chesterfield )
Nếu ta không gieo trồng tri thức khi còn trẻ, nó sẽ không cho ta bóng râm khi ta về già.
- Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not. ( Henri Frederic Amiel )
Học… học để là chính mình, và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.
- Being ignorant is not so much a shame, as being unwilling to learn. ( Benjamin Franklin )
Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.
- Let ignorance talk as it will, learning has its value. ( La Fontaine )
Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn nói, học hỏi luôn có giá trị của mình.
- One may say the eternal mystery of the world is its comprehensibility. ( Albert Einstein )
Ta có thể nói rằng bí ẩn vĩnh cửu của thế giới này chính là sự lĩnh hội.
- The eye sees only what the mind is prepared to comprehend. ( Robertson Davies )
Mắt ta chỉ nhìn thấy những gì mà trí óc đã sẵn sàng để lĩnh hội.

Các bạn có thể sưu tầm thêm các câu danh ngôn tiếng Anh về học tập để bổ sung thêm cho mình vốn từ tiếng Anh mỗi ngày nhé.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts