Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, October 25, 2016

Không có ai thành công mà không trải qua thất bại. Con đường dẫn đến thành công sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, đôi khi khiến bạn nản lòng. Tham khảo một số câu danh ngôn tiếng Anh về thành công hi vọng sẽ giúp các bạn có động lực phấn đấu hơn trong cuộc sống.
Danh ngôn tiếng Anh về sự thành công

Những câu danh ngôn tiếng Anh về thành công

- Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration
Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi
- Where there is a will, there is a way.
Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.
- On the way to success, there is no trace of lazy men
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
- If you’re trying to achieve, there will be roadblocks. I’ve had them; everybody has had them. But obstacles don’t have to stop you. If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it, go through it, or work around it.
Khi bạn cố gắng để thành đạt, luôn có những vật cản trên đường. Tôi có, mọi người đều có. Nhưng những chướng ngại vật không phải để làm bạn dừng lại. Nếu bạn gặp một bức tường, đừng quay đầu lại và từ bỏ. Hãy tìm ra cách trèo qua nó, đi xuyên qua nó, hoặc làm việc ngay bên cạnh nó.
- I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.
Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.
- Nobody is bored when he is trying to make something that is beautiful, or to discover something that is true.
Không một ai chán nản khi họ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc khám phá ra một sự thật nào đó.
- A winner never stops trying.
Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.
- Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.
Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.
- Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt.
Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.
- Set your target and keep trying until you reach it.
Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.
- Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.
Chỉ những người dám thất bại lớn mới đạt được thành công lớn.
- Knows your limits, but never stop trying to exceed them.
Biết giới hạn của bản thân, nhưng đừng bao giờ ngừng cố gắng để mở rộng nó.
- Strive not to be a success, but rather to be of value.
Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.
- To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.
- I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.
- How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.
Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.
- I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday.
Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí của tôi ngày hôm qua.
Thành công trong tiếng Anh nói như thế nào?
- In the confrontation between the stream and the rock, the stream always wins, not through strength but by perseverance.
Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ.
- It’s how you deal with failure that determines how you achieve success.
Chính cách bạn xử trí thất bại quyết định cách bạn đạt được thành công.
- There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.
Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.
- When I was a young man I observed 9 out of 10 things I did were failures. I didn’t want to be a failure so I did 10 times more work.
Khi tôi còn trẻ, tôi chú ý thấy 9 trong 10 việc tôi làm là thất bại. Tôi không muốn bị thất bại nên tôi đã làm việc nhiều hơn gấp 10 lần.
- There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.
Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.
- All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.
Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.
- To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.
- Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.
Thành công là đạt được thứ bạn muốn. Hạnh phúc là muốn thứ bạn đạt được.
- For success, attitude is equally as important as ability.
Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng.

Hi vọng những câu danh ngôn tiếng Anh về tình yêu sẽ giúp các bạn học tiếng Anh tốt hơn.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts