Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Wednesday, October 5, 2016

Thêm cặp từ đồng nghĩa nữa trong tiếng Anh đó là convince và persuade. Hai từ này đều có nghĩa là thuyết phục. Tuy nhiên cách sử dụng của mỗi từ sẽ khác nhau theo từng hoàn cảnh khác nhau. Bạn có thể phân biệt convince và persuade theo bài viết dưới đây nhé.
Cách phân biệt convince và persuade

1. Cách sử dụng convince

- Convince theo từ điển Oxford có nghĩa là thuyết phục ai đó tin vào điều gì.
- Cách sử dụng: convince someone of something/ that + clause
Ex:
- Robert convinced Julia of his innocence. (Robert thuyết phục Julia về sự vô tội của anh ấy.)
- He is desperate to convince us that he believes in the rightness of his actions. (Anh ấy thuyết phục chúng tôi trong tuyệt vọng rằng anh ấy có quyền trong những hành động đó.)

2. Cách sử dụng persuade

- Theo từ điển từ này có nghĩa là thuyết phục ai đó làm gì vì thấy hợp lý.
- Cách dùng thông thường là: persuade someone to do something
Ex:
- It wasn’t easy, but I persuaded him to do the right thing. (Điều đó không dễ, nhưng tôi đã thuyết phục anh ta làm điều đúng đắn.)
- We only need one more player for this game. Can you persuade your sister to join in? (Chúng ta chỉ cần một người chơi nữa thôi. Cậu thuyết phục chị gái cậu tham gia cùng được không?)
Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh phân biệt các từ đồng nghĩa
Bài tập
Sử dụng convince hoặc persuade vào các chỗ trống thích hợp
1. My parents………..me to study German, even though I was against it at first.
2. My trip to Austria and Switzerland………..me that German was a useful language to know.
3. Steven…………..his boss to give him time off at Easter.
4. My sister…………..me not to buy a car by arguing that it was unnecessary and that cycling was much healthier.
5. We listened to him patiently but his argument wasn't very…………..
Đáp án
1. persuade
2. convince
3. persuade
4. persuade
5. convince

Phân biệt convince và persuade chỉ cần dựa vào cách sử dụng và cấu trúc của từ đó, sau đó bạn đưa ra ví dụ cụ thể và làm bài tập là có thể ghi nhớ sự khác nhau của hai từ này rồi. Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts