Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Friday, October 14, 2016

Look, seem và appear đều là động từ cùng nghĩa nhưng khác nhau về cách sử dụng. Những động từ này được dùng theo cách tương tự để nói tới cảm giác hay ấn tượng mà bạn được từ một người nào đó hay một điều gì đó. Dưới đây là cách sử dụng phổ biến của 3 động từ này.
Phân biệt từ đồng nghĩa look, seem và appear

Cách phân biệt look, seem và appear

- Look là ngoại động từ đi cùng tân ngữ, thì phó từ sẽ được dùng để miêu tả chủ ngữ look/nhìn như thế nào:
Ex:
She looked angrily at the intruder.
- look / seem + as if / like
Ex:
It looks as if it's going to rain again.
It looks like we're going home without a suntan.
It seems as if they're no longer in love.
It seems like she'll never agree to a divorce.
Học ngữ pháp tiếng Anh cùng English4u
- seem / appear to + infinitive
Ex:
They appear to have run away from home. They cannot be traced.
I seem to have lost my way. Can you help me?
It seems to be some kind of jellyfish. Do not go near it.
They appear not to be at home. Nobody's answering.
They do not appear to be at home. No one's answering.
- It appears….theo sau phải là cấu trúc với mệnh đề as if / like
Ex:
It seems that I may have made a mistake in believing you did this.
It appears that you may be quite innocent of any crime.
It looks as if / like you won't go to prison after all
- Seem để nói về nhiều thực tế hay ấn tượng khách quan và về nhiều chủ đề cũng như các ấn tượng tình cảm khác nhau.
Ex:
It seems a shame that we can't take Kevin on holiday with us.
It doesn't seem like a good idea to leave him here by himself.
It seems ridiculous that he has to stay here to look after the cat.
- appear = (begin to) be seen: xuất hiện
Ex:
She has appeared in five Broadway musicals since 2000.
Cracks have suddenly appeared in the walls in our lounge.
- look = đưa mắt nhìn /tìm kiếm (ai/cái gì)
Ex:
I've looked everywhere for my passport, but I can't find it.
I've looked through all the drawers and through all my files.
He didn't see me because he was looking the other way.

Trên đây là cách dùng cụ thể của look, seem và appear kèm ví dụ cụ thể. Chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh phân loại các từ đồng nghĩa rất quan trọng, giúp bạn làm bài tập tốt hơn đó.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts