Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
Tuesday, April 4, 2017

Trong khi làm việc nhóm, bạn muốn đưa ra ý kiến thì nên sử dụng những cụm từ tiếng Anh nào. Sau đây là những mẫu câu, những cụm từ tiếng Anh thường dùng khi làm việc nhóm mà bạn có thể tham khảo nhé.
Làm việc nhóm thường dùng những mẫu câu nào?

Các cụm từ tiếng Anh thường dùng khi làm việc nhóm

- Stating your Opinion: Đưa ra ý kiến
- It seems to me that ... Với tôi, dường như là...
- In my opinion, ... Theo ý kiến tôi thì…
- I am of the opinion that ... ý kiến của tôi là
- I take the view that… Tôi nhìn nhận vấn đề này là
- My personal view is that... Quan điểm của riêng tôi là…    
- In my experience... Theo kinh nghiệm của tôi thì…
- As far as I understand/can see ... Theo như tôi hiểu thì...     
- As I see it, .../ From my point of view ... Theo tôi/ theo quan điểm của tôi
- As far as I know ... / From what I know ...Theo tôi biết thì…/ Từ nhừng gì tôi biết thì…)
Khi đồng ý với quan điểm của ai đó thường nói như thế nào?
- I might be wrong but ... Có thể tôi sai nhưng…
- If I am not mistaken... Nếu tôi không nhầm thì…
- I believe one can (safely) say ... Tôi tin rằng… 
- It is claimed that ... Tôi tuyên bố rằng…
- I must admit that ... Tôi phải thừa nhận rằng…
- I cannot deny that ... Tôi không thể phủ nhận rằng….        
- I can imagine that ... Tôi có thể tưởng tượng thế này….       
- I think/believe/suppose ... (Tôi nghĩ/ tin/ cho là…).
- Personally, I think ... Cá nhân tôi nghĩ rằng…. 
- That is why I think ... Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng...     
- I am sure/certain/convinced that ... Tôi chắc chắn rằng….
- I am not sure/certain, but ... Tôi không chắc nhưng….        
- I am not sure, because I don't know the situation exactly. Tôi không chắc lắm vì tôi không biết cụ thể tình huống như thế nào.  
- I have read that ... Tôi đã đọc được rằng…
- I am of mixed opinions (about/ on)... Tôi đang phân vân về việc…
- I have no opinion in this matter. Tôi không có ý kiến gì về việc này.     
- Outlining Facts: Chỉ ra điều hiển nhiên
Học giao tiếp tiếng Anh từ những mẫu câu đơn giản
- The fact is that … Thực tế là….     
- The (main) point is that ... Ý chính ở đây là… 
- This proves that ... Điều này chứng tỏ rẳng…
- What it comes down to is that... Theo những gì được truyền lại thì…
- It is obvious that ...Hiển nhiên là…
- It is certain that ... Tất nhiên là….
- One can say that ... Có thể nói là…
- It is clear that ... Rõ ràng rằng….  
- There is no doubt that... Không còn nghi ngờ gì nữa….

Các cụm từ tiếng Anh thường dùng khi làm việc nhóm chắc chắn sẽ rất hữu ích với các bạn khi làm việc với một tập thể nào đó. Các bạn nên lưu lại những câu giao tiếp tiếng Anh trên để luyện tập và áp dụng vào giao tiếp mỗi ngày nhé.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts